Akademickie Liceum w Bochni od 25 kwietnia ogłasza rekrutację na rok szkolny 2019/2020.

Do klas I o profilu:

  • biologiczno chemicznym,
  • matematyczno-fizyczno-informatycznym,
  • geograficzno-językowy.

ZASADY REKRUTACJI:

1. Rekrutację przeprowadza się w terminie od 30 kwietnia.

2. Rekrutację przeprowadza szkolna komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

3. Pierwszeństwo przyjęcia do Liceum będą mieli uczniowie z wysoką średnią ocen z klasy III gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej, dobrym wynikiem egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ośmoklasisty i szczególnymi osiągnięciami.

4. Kandydat powinien mieć co najmniej dobrą oceną z zachowania

5. W celu sformalizowania zapisu do szkoły proszę wydrukować kartę zapisu ucznia i wypełnioną zlożyć w sekretariacie szkoły.

O ostatecznym przyjęciu ucznia rozstrzyga rozmowa kwalifikacyjna.

TOP